logo geoprofil
 • lokalizacjaTarnowskie Góry
 • telefon+48 887 560 070
 • e-mailkontakt@geodezja.bytom.pl

Geodezyjna
obsługa
inwestycji

Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego 

I. Przygotowanie inwestycji

 • Podziały nieruchomości.
 • Wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków.
 • Regulacja stanu prawnego z wypisem z księgi wieczystej.

II. Prace realizacyjne i inwentaryzacyjne

 • Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej spełniającej kryteria dokładnościowe wymagane przez specyfikacje techniczne projektu.
 • Inwentaryzacja wysokościowa terenu przed rozpoczęciem inwestycji.
 • Inwentaryzacja prac rozbiórkowych.
 • Inwentaryzacja drzew, krzewów przeznaczonych do wycinki.
 • Inwentaryzacja terenu po zdjęciu humusu.
 • Założenie reperów roboczych.
 • Tyczenie obrysu wykopu, krawędzi robót ziemnych.
 • Przygotowanie danych 3D i monitoring systemu sterowania maszyn budowlanych w inwestycjach drogowych.
 • Tyczenie elementów projektu.
 • Sprawdzenie usytuowania szalunków fundamentów przed betonowaniem i po betonowaniu.
 • Tyczenie, sprawdzenie poziomów i pionowości szalunków ścian, słupów, stropów, szybów windowych oraz ich inwentaryzacja po betonowaniu.
 • Tyczenie i inwentaryzacja tras sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego.
 • Pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń.
 • Okresowe pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych.
 • Kontrola geometrii i pionowości kominów, masztów, wież, itp.

III. Dokumentacja do odbioru technicznego i ilościowego wykonanych prac

 • Dokumentowanie wykonanych prac w sposób przewidziany przez specyfikacje techniczne i zalecenia inspektora nadzoru.
 • Przy inwestycjach liniowych bieżący monitoring ilości wykonanych robót ziemnych, wbudowanych warstw konstrukcyjnych oraz pozostałych asortymentów wymienionych w kosztorysie projektu wraz z co miesięcznym zestawieniem wyników celem sprzedaży.


Zakres, sposób oznaczeń wyznaczonych elementów projektu, forma opracowań dokumentacyjnych uzgadniana jest z zamawiającym.

Regulacje prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)